Hva er en aksjonær?

En aksjonær er en person, organisasjon eller institusjon som eier aksjer i et selskap. Ved å kjøpe en aksje i et selskap blir du aksjonær og dermed en medeier i selskapet.

Størrelsen på eierandelen din i selskapet er direkte proporsjonal med antall aksjer du eier. Hvis du eier mange aksjer, eier du en større andel av selskapet, og hvis du eier få aksjer, eier du en mindre andel.

Aksjonærer har visse rettigheter i selskapet. For det første har de rett til en del av selskapets overskudd, som ofte utbetales som utbytte. Mengden utbytte du mottar avhenger av hvor mange aksjer du eier.

For det andre har aksjonærer stemmerett på selskapets generalforsamling, hvor de kan stemme på viktige beslutninger som påvirker selskapets drift og fremtid. Antallet stemmer du har, er også basert på antall aksjer du eier.

Aksjonærer har også rett til å motta informasjon om selskapet, slik som årsrapporter og annen relevant informasjon som kan påvirke verdien av aksjene deres.

Det er viktig å merke seg at som aksjonær, tar du også en økonomisk risiko. Hvis selskapet ikke gjør det bra, kan verdien av aksjene dine falle. På den andre siden, hvis selskapet gjør det bra, kan verdien av aksjene dine øke.