Hva er en balanse?

En balanse er en finansiell rapport som gir en oversikt over hva et selskap eier (eiendeler), hva det skylder (gjeld), og verdien av eierandelen (egenkapital) på et bestemt tidspunkt.

Her er hovedkomponentene i en balanse:

  1. Eiendeler: Dette er ressursene som et selskap kontrollerer. Eiendeler kan være både fysiske (som bygninger, maskiner og inventar) og immaterielle (som patenter, merkevarer og goodwill). Eiendeler kan også være kortsiktige (som kontanter og kundefordringer) eller langsiktige (som bygninger og maskiner).
  2. Gjeld: Dette er selskapets forpliktelser eller det det skylder til kreditorer. Gjeld kan være kortsiktig (forfaller innen et år, som leverandørgjeld) eller langsiktig (forfaller etter mer enn et år, som lån).
  3. Egenkapital: Dette er verdien av eierandelen i selskapet. Egenkapitalen er lik eiendelene minus gjelden, og representerer det beløpet som eierne ville sitte igjen med hvis selskapet solgte alle eiendelene og betalte all gjeld.

Balanse ligningen er: Eiendeler = Gjeld + Egenkapital. Dette betyr at eiendelene finansieres enten med gjeld eller egenkapital.

Balanse gir viktig informasjon til aksjonærer, kreditorer, og andre interessenter om selskapets økonomiske stilling. Den viser selskapets likviditet (evnen til å oppfylle kortsiktige forpliktelser), soliditet (evnen til å tåle tap), og avkastning på investert kapital.