Hva er et konsern?

Et konsern er en gruppe selskaper som er knyttet sammen gjennom eierskap. I et konsern eier ett selskap, kalt morselskapet, mer enn 50% av aksjene i ett eller flere andre selskaper, som kalles datterselskaper.

Morselskapet har dermed kontroll over datterselskapene, og kan ta avgjørelser på vegne av dem. Dette betyr at morselskapet kan bestemme hvordan datterselskapene skal drives, hvilke strategier de skal følge, og hvilke investeringer de skal gjøre.

Konsernstrukturer brukes ofte av selskaper som ønsker å utvide sin virksomhet inn i nye markeder eller bransjer. Ved å opprette eller kjøpe datterselskaper, kan morselskapet dra nytte av synergier mellom de forskjellige delene av konsernet, samtidig som det isolerer risiko. Hvis ett datterselskap går dårlig, påvirker det ikke direkte de andre selskapene i konsernet.

På finansiell side blir konsernets samlede økonomiske resultater rapportert i konsernregnskapet, som inkluderer resultater fra både morselskapet og datterselskapene.

Det er viktig å merke seg at selv om morselskapet har kontroll over datterselskapene, er hvert selskap innenfor konsernet juridisk sett en separat enhet med egne rettigheter og forpliktelser.