Hva er et regnskap?

Et regnskap er en systematisk og strukturert oversikt over en virksomhets økonomiske transaksjoner og aktiviteter over en bestemt tidsperiode. Regnskapet gir en oversikt over inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital, og gir et bilde av virksomhetens økonomiske stilling og resultater.

Det finnes flere sentrale rapporter og komponenter i et regnskap:

  1. Resultatregnskap: Resultatregnskapet viser virksomhetens inntekter og utgifter over en gitt tidsperiode, og beregner nettoresultatet (overskudd eller underskudd) som følge av virksomhetens drift.
  2. Balanse: Balansen gir en oversikt over virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Den viser hva selskapet eier og skylder, samt eierandelen til selskapets aksjonærer.
  3. Kontantstrømoppstilling: Kontantstrømoppstillingen viser hvordan penger har flyttet inn og ut av virksomheten i løpet av en gitt tidsperiode. Den gir en oversikt over kontantstrømmen fra drift, investeringer og finansieringsaktiviteter.
  4. Noter: Regnskapet inneholder ofte noter som gir ytterligere informasjon og forklaringer om tallene som presenteres i de ulike rapportene. Notene kan for eksempel inneholde detaljer om selskapets regnskapsprinsipper, forpliktelser og estimater.

Regnskapet er en viktig kilde til informasjon for eiere, investorer, långivere, ansatte, kunder og myndigheter. Det gir innsikt i virksomhetens økonomiske stilling og prestasjoner, og hjelper interessenter med å ta informerte beslutninger om investeringer, kreditt og andre forretningsmessige forhold.

Regnskapet er underlagt regnskapsstandarder og lover for å sikre at det gir en rettvis og sammenlignbar presentasjon av virksomhetens økonomi. I mange land er det et krav at regnskapet revideres av en uavhengig revisor for å bekrefte at det er i samsvar med gjeldende regnskapsprinsipper og lover.