Hva er yield?

Yield, eller avkastning på norsk, er et finansielt begrep som brukes for å beskrive inntekten som genereres av en investering som en prosentandel av investeringens kostnad eller nåværende markedsverdi. Det er en indikator på lønnsomheten til en investering.

Yield kan brukes til å referere til forskjellige typer avkastning, avhengig av typen investering. For eksempel:

  • For aksjer, kan yield referere til utbytteavkastningen, som er det årlige utbyttet dividert med aksjens pris.
  • For obligasjoner, refererer yield ofte til effektiv rente eller «yield to maturity». Dette er den totale forventede avkastningen hvis obligasjonen holdes til den forfaller, og inkluderer både rentebetalinger og eventuell gevinst eller tap ved forfall.
  • For eiendom, kan yield referere til leieinntekt som en prosentandel av eiendommens verdi.

Yield er et viktig verktøy for investorer fordi det gir en måte å sammenligne lønnsomheten av forskjellige investeringer. Ved å se på yield, kan en investor få en forståelse av hvilken avkastning de kan forvente fra en investering, og sammenligne dette med andre potensielle investeringer.

Det er viktig å merke seg at høyere yield ofte innebærer høyere risiko. En investering som tilbyr en høy yield kan være mer sannsynlig å mislykkes, noe som betyr at investoren kan miste en del eller hele sin investerte kapital.